Artikel 1. Algemeen

 1. CV KONING houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van CV en installatiematerialen en toebehoren en dienstverlening op dit gebied, één en ander in de ruimste zin.

Artikel 2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

 • Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CV KONING in contact treedt over de totstandkoming van een Overeenkomst.

 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen CV KONING en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst.

 • Producten: de door of namens CV KONING geleverde (installatie)materialen en bijbehorende Documentatie voor gebruik door Afnemer zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

 • Documentatie: de door of namens CV KONING ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor gebruik door Afnemer.

 • Dienstverlening: de door of namens CV KONING al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder installatie, customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

 • Order: iedere opdracht van Afnemer aan CV KONING.

 • Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van CV KONING aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -, brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail, fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

 • Overmacht: elke van de wil van CV KONING onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van CV KONING kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door CV KONING of haar toeleveranciers en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van CV KONING en Afnemer.
 2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door CV KONING uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

 1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt CV KONING niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover CV KONING een Order schriftelijk aanvaardt of door CV KONING uitvoering aan een Order wordt gegeven.
 3. Alle opgaven door CV KONING van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. CV KONING kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.
 4. CV KONING behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

 1. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door CV KONING zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

 1. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal CV KONING de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort.
 2. Een door CV KONING opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor CV KONING geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van CV KONING, op de door die toeleveranciers aan CV KONING verstrekte gegevens.
 3. Indien CV KONING voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van CV KONING hetgeen uiteraard duidelijk gecommuniceerd wordt met afnemer.
 4. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor CV KONING voortvloeiende kosten, schaden en interest te vergoeden.
 6. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.
 7. CV KONING heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt CV KONING de wijze van verzending.
 2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.
 3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. CV KONING zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. CV KONING is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retourgarantie Producten

 • Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, Producten zonder opgave van reden binnen 7 dagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan CV KONING te retourneren. CV KONING zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

 1. Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; 
 2. Retourneringen dienen vooraf aangevraagd te worden middels een RMA. (Retour Magazijn Autorisatie)
 3. De betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
 4. Verzegelde producten, zoals b.v. software, geheugenmodules, batterijen, etc. waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, worden niet teruggenomen.
 5. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
 6. De retourzending moet uiterlijk op de 31e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van CV KONING zijn
 7. De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer
 8. Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn
 9. Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme. 
 10. Bij retournering kan er een restocking-fee doorbelast worden. (Kosten voor het retour nemen) 
 11. Retournering van producten dient te voldoen aan de voorwaarden vermeld bij RMA procedure.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

 1. Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is CV KONING gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 2. In geval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij CV KONING Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is CV KONING gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
 3. Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van CV KONING op grond van de wet en de Overeenkomst.
 4. In geval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van CV KONING op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van CV KONING op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is CV KONING gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen CV KONING en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde CV KONING in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

Artikel 10. Garanties

 1. Indien CV KONING Producten aan Afnemer aflevert, die CV KONING van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is CV KONING nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop CV KONING ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De wettelijke garantiebepalingen blijven van kracht naast de garantiebepalingen in de voorwaarden.
 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 7 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door CV KONING na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door CV KONING in behandeling te worden genomen. Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
 3. Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van CV KONING garantie verlenen of kan CV KONING - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en ten uitvoer leggen.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle Producten blijven eigendom van CV KONING, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan CV KONING verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan CV KONING eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemer's normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Indien en zolang CV KONING eigenaar van de Producten is, zal Afnemer CV KONING onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer CV KONING op CV KONING's eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van CV KONING. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Artikel 12. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door CV KONING aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij CV KONING of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door CV KONING en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van CV KONING of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
 3. Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken. Het is CV KONING toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.
 4. CV KONING verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan CV KONING zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 5. Afnemer zal CV KONING onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen CV KONING bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer CV KONING zijn medewerking verlenen.

Artikel 13. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van CV KONING, uitgedrukt in Euro, en exclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
 2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor CV KONING geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft CV KONING het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
 3. Indien een prijsverhoging van toepassing is voor de consument wordt dit tijdig gemeld aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst. CV KONING meld prijsverhoging schriftelijk en neemt daarna een redelijke termijn van 7 dagen in acht waarbinnen de consument de overeenkomst kan ontbinden. Bij prijsverhogingen die worden doorgevoerd nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, verplicht CV KONING zich de consument tegen de overeengekomen prijs te leveren.
 4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden CV KONING op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 14. Betaling

 1. Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan CV KONING betalen. Alle betalingen zullen op een door CV KONING aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankcheque.
 2. Alle aan CV KONING in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens CV KONING op te schorten.
 3. Indien op enig moment bij CV KONING gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft CV KONING het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die CV KONING, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van CV KONING.
 4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van CV KONING op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 5. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
 6. Indien Afnemer jegens CV KONING in verzuim is, is hij verplicht CV KONING de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 125, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 7. Indien CV KONING, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

 1. CV KONING is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
 2. CV KONING is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van CV KONING te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door CV KONING aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van CV KONING in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van CV KONING in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
 4. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van CV KONING (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer CV KONING vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij CV KONING alle schade vergoeden die CV KONING lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 16. Overmacht

 1. Indien CV KONING door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
 3. In geval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als CV KONING als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 4. CV KONING zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 17. Verplichtingen van Afnemer

 1. Afnemer zal aan CV KONING alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van CV KONING benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
 2. Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door CV KONING te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
 3. Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CV KONING staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CV KONING het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van CV KONING in rekening te brengen.

Artikel 18. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is CV KONING toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van CV KONING worden overgedragen zal CV KONING Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. CV KONING is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CV KONING.

Artikel 19. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in woonplaats consument, of door consument anders aan te wijzen plaats in Nederland.